Autor nedovoľuje kopírovať obsah z tohto webu.

VÍTAJTE NA NAŠEJ STRÁNKE

Som rád, že ste navštívili novovytvorenú  stránku

„OBEC MALÉ BIELICE“ 

Pohľad na Bielice letecký

Zároveň Vás chcem poprosiť o chvíľu strpenia, pretože stránka je práve vo výstavbe a dopĺňa sa jej obsahová náplň.

Snahu o vytvorenie stránky sme už signalizovali v liste doručenom do každej domácnosti obce ešte v roku 2013.

Som rád, že teraz sa už môžete pozrieť na prvé články o našej obci. Vyžadovalo si to čas, bolo potrebné prekonať aj isté technické problémy s jej vytvorením.. Ešte nie sme na konci a časom sa bude dopĺňať jej obsahová náplň ale aj  grafika.

Naša obec je známa širšej verejnosti predovšetkým teplými prameňmi nachádzajúcich v jej katastri a kúpele boli v minulosti, ale chvalabohu,  opäť sú už  aj v súčasnosti  dominantou Malých Bielic.

Preto bolo  pre ňu zvolené motto:

„Kúpanie v malobielickej histórii“.

Stránka je sprevádzaná so sloganom, myšlienkou, už dávno  v minulosti vyslovenou Thomasom Mannom, ktorá iste stojí o zamyslenie sa:

„Kto nepozná minulosť, nepochopí budúcnosť“

Je zameraná predovšetkým na históriu našej obce. Budete v nej môcť nájsť základné informácie, ako napr. polohopis, prírodné pomery, urbanistika či hlavné sídelné objekty.

Predpokladám, že pútavejšia však bude jej história, historické  názvy obce, písomné zmienky, demografický vývoj a pod.

Postupne budem(e) dopĺňať históriu  regiónu, jeho osídľovanie už od prvhôr až po súčasnosť.

V súčasnosti sú už spracované hlavné rody spojené s obcou od čias Forgáčovcov, Mednynských, Rudnayovcov či Pollakovcov. Nemenej zaujímavé môže byť aj prepojenie  jej vlastníckych vzťahov s rodinami Gosztonyi, Batthanyi, Hecht alebo aj napr. Hellenbach.

Stránka bude doplnená o dominantné objekty ako kaštieľ, majer, kúpele, hvezdáreň, letisko či „Bielické bahná“.

Pre lepšiu orientáciu v histórii našej obce by mala  pomôcť časová os dejín, kde budú zaradené významné historické udalosti obce a tieto bude možné priamo porovnávať na časovej priamke s udalosťami, ktoré sa odohrali na Slovensku.

Nemala by chýbať ani fotogaléria a mapová časť.

Nechcem však zostať iba pri Vašom pasívnom listovaní na stránke, ale budete mať možnosť priamo a aktívne sa podieľať na jej tvorbe, či už návrhmi na opravu a úpravu Vami zistených nepresností, ale aj na doplňovaní faktografie obecnej histórie.

Každá stránka má vsadený formulár pridávania komentárov, kde môžete komentovať jej obsah.

Rád privítam Vaše ďalšie podnety, pripomienky, ale aj  konštruktívnu kritiku, ktorá môže pomôcť zvýšiť kvalitu stránky.

Teším sa na Vaše ohlasy a pútavé čítanie o našej obci.

         Jozef Škríba